marts 8, 2021

Beskæring af udhængende bevoksning

Nu er det atter højsæson for at foretage hækklipning og beskæring af anden beplantning, der hænger ud over vejen.
Udhængende beplantning kan være til fare og ulempe for færdslen, eller til gene for vejarealets vedligeholdelse, udrykningskøretøjer, ambulancer og brandbiler.

Som udgangspunkt må beplantning ikke overskride skel, men hvis du som lodsejer har et ønske om (i højden) at bevare så meget af beplantningen som muligt, kan der beskæres som vist på skitsen.

Ifølge Lov om Offentlige Veje, samt Lov om Private Fællesveje, kan kommunen påbyde beskæring, og lade den udføre for lodsejerens regning, hvis en tidsfrist ikke overholdes.

Har du beplantning der rager ud over skellet skal dette fjernes straks. Det gælder blandt andet træer, buske og store sten i rabatten. Renovationsvognene kan undlade at tømme skrald på en vej, hvor der rager beplantning udover vejen.

Hent PDF med information