Vedtægter

Oprindelig vedtaget på generalforsamling den 21. juli 1937.
revideret den 29. juli 1969
31. august 1969
8. august 1993
30. juli 1994
28. juli 1996
25. juli 1999
29. juli 2001
27. juli 2008
31. juli 2011

§ 1.
Foreningens navn er “Stovby Klit Grundejerforening”.

§ 2.
Foreningens formål er at varetage grundejernes interesse, såvel over for
offentlige myndigheder som private, i sager af almen interesse for
grundejerne. Foreningen forestår vejvedligeholdelse af de private veje i
området.

§ 3.
Som medlem af foreningen kan optages enhver, der er ejer af
ejendomme eller grunde beliggende i Stovby Klit – Marielund området.
Andre medlemmer kan optages med bestyrelsens samtykke.

§ 4.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær
generalforsamling afholdes hvert år i første halvdel af juli kvartal.
Generalforsamlingen indkaldes med minimum 30 dages forudgående
varsel ved skriftlig meddelelse til hver enkelt medlem.
Dagsorden skal indeholde følgende punkter.

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af medlemskontingent.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før
generalforsamlingen. Alle væsentlige forslag udsendes til medlemmerne
inden generalforsamlingen.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflertal.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, såfremt bestyrelsen finder
det fornødent, eller hvis mindst 30 medlemmer fremsætter skriftlig
forslag herom.

§ 5.
Foreningens interesser varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, Der
må kun være 2 fastboende medlemmer i bestyrelsen.
Medlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad
gangen ved simpel stemmeflertal. Af de på generalforsamlingen valgte 5
bestyrelsesmedlemmer afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer – lige år 2 og
ulige år 3 medlemmer. På generalforsamlingen vælges tillige 2
suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand,
kasserer, sekretær og vejformand. Bestyrelsen kan ansætte en
forretningsfører, der forestår medlemsopkrævning og administration.

§ 6.
Medlemskontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen og
opkræves inden den ordinære generalforsamling.
Foreningens regnskabsår er 1. april til 31. marts.
Generalforsamlingen vælger en revisor for et år ad gangen, samt en
revisorsuppleant.

§ 7.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen.

§ 8.
Foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor
over halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og hvor mindst
75% af de fremmødte stemmer for en opløsning.
Er denne generalforsamling ikke beslutningsdygtig, men forslaget
vedtages med nævnte majoritet, indkaldes til ny generalforsamling, der
uanset de fremmødtes antal med nævnte majoritet endelig kan vedtage
forslage